იურიდიული ინფორმაცია

Die Website www.wkg-ch.org der Weltweite Kirche Gottes (WKG Schweiz) dient ausschliesslich der allgemeinen Information und erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Unsicherheiten des Mediums gebieten, folgende Vorbehalte anzubringen. Im konkreten Einzelfall bleibt die Anwendung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, der Rechtsprechung und der Praxis vorbehalten.

ვებსაიტის შინაარსი

WKG შვეიცარია გადადგამს ყველა გონივრულ ნაბიჯს, რათა უზრუნველყოს წარმოდგენილი ინფორმაციის სანდოობა, მაგრამ არ იღებს ვალდებულებებს ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაციის სისწორესთან, სანდოობასთან ან სისრულესთან დაკავშირებით. პასუხისმგებლობის პრეტენზიები მატერიალური ან მატერიალური ზიანის წინააღმდეგ, რომელიც გამოწვეულია მოწოდებული ინფორმაციის გამოყენებით ან არგამოყენებით ან არასწორი და არასრული ინფორმაციის გამოყენებით, ძირეულად გამორიცხულია.

უარი თქვით ბმულებზე და ცნობებზე

Diese Website enthält Links (Verweise) zu weiteren Websites. Die WKG Schweiz hat keinerlei Einfluss auf deren Design oder Inhalt und übernimmt deshalb auch keinerlei Verantwortung. Insbesondere wird jede Haftung für den Inhalt ausdrücklich abgelehnt, sei es, dass dieser rechtswidrig, unsittlich oder auch nur schon nicht altersgemäss ist. Der Besucher einer solchen Webseite, auf die innerhalb des Webauftrittes der WKG Schweiz gelinkt wird, trägt die Verantwortung für seinen Besuch vollumfänglich selbst.

ფაილის ფორმატი

Als Basis für die Dokumente auf unserem Internetauftritt haben wir uns bewusst auf das PDF-Format (Adobe Portable Document Format) beschränkt. Damit Sie diese Dokumente öffnen können, benötigen Sie den Adobe-Reader. Sie können den "Adobe Acrobat Reader DC" Adobe Acrobat Reader DC » ჩამოტვირთვა უფასო.

საავტორო უფლებების ცნობა

ამ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული სტატიებისა და სურათების შინაარსი და სტრუქტურა დაცულია საავტორო უფლებებით. ნებისმიერი გამოყენება, რომელიც არ არის ნებადართული საავტორო უფლებების შესახებ კანონით, მოითხოვს WKG შვეიცარიის წინასწარი წერილობითი თანხმობით. ვებსაიტებიდან ამოსაბეჭდი და ჩამოტვირთვა შეიძლება მხოლოდ პირადი, პირადი და არაკომერციული გამოყენებისთვის.

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ამ პასუხისმგებლობის შესახებ

ეს უარი უნდა განიხილებოდეს, როგორც ინტერნეტ პუბლიკაციის ნაწილი, რომლისგანაც თქვენ მოიხსენიებთ. თუ ამ ტექსტის ნაწილები ან ინდივიდუალური ფორმულირებები არ უნდა იყოს, ან არ უნდა სრულად შეესაბამებოდეს მოქმედი სამართლებრივ ვითარებას, დოკუმენტის დარჩენილი ნაწილები გავლენას არ ახდენს მათ შინაარსსა და მოქმედებაში.

განახლება

WKG შვეიცარია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები ამ ვებსაიტზე, წინასწარი შეტყობინების გარეშე.